Chậu rửa American

 Chậu rửa âm bàn VF-0496 American Standard Chậu rửa âm bàn VF-0496 American Standard
810,000₫ 1,100,000₫
 Chậu rửa treo tường VF-0969/VF-0901 American Standard Chậu rửa treo tường VF-0969/VF-0901 American Standard
1,090,000₫ 1,600,000₫
 Chậu rửa treo tường VF-0969/VF-0912 American Standard Chậu rửa treo tường VF-0969/VF-0912 American Standard
1,090,000₫ 1,540,000₫
 Chậu rửa dương bàn VF-0462 American Standard Chậu rửa dương bàn VF-0462 American Standard
1,100,000₫ 2,900,000₫
 Chậu rửa âm bàn ACTIVE 0458-WT American Standard Chậu rửa âm bàn ACTIVE 0458-WT American Standard
1,150,000₫ 3,400,000₫
 Chậu rửa âm bàn ACTIVE WP-0440 American Standard Chậu rửa âm bàn ACTIVE WP-0440 American Standard
1,190,000₫ 3,000,000₫
 Chậu rửa treo tường VF-0947/VF-0741 American Standard Chậu rửa treo tường VF-0947/VF-0741 American Standard
1,230,000₫ 1,750,000₫
 Chậu rửa treo tường VF-0262/VF-7062 American Standard Chậu rửa treo tường VF-0262/VF-7062 American Standard
1,300,000₫ 2,100,000₫
 Chậu rửa dương bàn 0500-WT American Standard Chậu rửa dương bàn 0500-WT American Standard
1,310,000₫ 3,300,000₫
 Chậu rửa âm bàn 0433-WT American Standard Chậu rửa âm bàn 0433-WT American Standard
1,340,000₫ 2,300,000₫
 Chậu rửa treo tường WP-1511 American Standard Chậu rửa treo tường WP-1511 American Standard
1,380,000₫ 4,700,000₫
 Chậu rửa âm bàn 0477-WT American Standard Chậu rửa âm bàn 0477-WT American Standard
1,430,000₫ 2,900,000₫
 Chậu rửa dương bàn WP-F633 American Standard Chậu rửa dương bàn WP-F633 American Standard
1,550,000₫ 3,600,000₫
 Chậu rửa dương bàn 0452-WT American Standard Chậu rửa dương bàn 0452-WT American Standard
1,720,000₫ 2,300,000₫
 Chậu rửa dương bàn 0518-WT American Standard Chậu rửa dương bàn 0518-WT American Standard
1,780,000₫ 2,100,000₫
 Chậu rửa dương bàn 0950-WT American Standard Chậu rửa dương bàn 0950-WT American Standard
1,790,000₫ 3,300,000₫
 Chậu rửa dương bàn WP-0310 American Standard Chậu rửa dương bàn WP-0310 American Standard
1,830,000₫ 2,550,000₫
 Chậu rửa dương bàn VF-0420 American Standard Chậu rửa dương bàn VF-0420 American Standard
1,920,000₫ 3,300,000₫