Chậu rửa American

 Chậu rửa âm bàn VF-0476 American Standard Chậu rửa âm bàn VF-0476 American Standard
630,000₫ 1,000,000₫
 Chậu rửa âm bàn VF-0496 American Standard Chậu rửa âm bàn VF-0496 American Standard
690,000₫ 1,000,000₫
 Chậu rửa dương bàn VF-0462 American Standard Chậu rửa dương bàn VF-0462 American Standard
960,000₫ 1,200,000₫
 Chậu rửa treo tường VF-0969/VF-0912 American Standard Chậu rửa treo tường VF-0969/VF-0912 American Standard
1,090,000₫ 1,540,000₫
 Chậu rửa treo tường VF-0969/VF-0901 American Standard Chậu rửa treo tường VF-0969/VF-0901 American Standard
1,090,000₫ 1,600,000₫
 Chậu rửa âm bàn ACTIVE WP-0440 American Standard Chậu rửa âm bàn ACTIVE WP-0440 American Standard
1,100,000₫ 2,300,000₫
 Chậu rửa dương bàn 0500-WT American Standard Chậu rửa dương bàn 0500-WT American Standard
1,210,000₫ 2,100,000₫
 Chậu rửa treo tường VF-0947/VF-0741 American Standard Chậu rửa treo tường VF-0947/VF-0741 American Standard
1,230,000₫ 1,750,000₫
 Chậu rửa âm bàn 0433-WT American Standard Chậu rửa âm bàn 0433-WT American Standard
1,260,000₫ 1,800,000₫
 Chậu rửa treo tường VF-0262/VF-7062 American Standard Chậu rửa treo tường VF-0262/VF-7062 American Standard
1,300,000₫ 2,100,000₫
 Chậu rửa dương bàn 0519-WT American Standard Chậu rửa dương bàn 0519-WT American Standard
1,310,000₫ 2,300,000₫
 Chậu rửa âm bàn 0477-WT American Standard Chậu rửa âm bàn 0477-WT American Standard
1,370,000₫ 1,400,000₫
 Chậu rửa treo tường WP-1511 American Standard Chậu rửa treo tường WP-1511 American Standard
1,380,000₫ 4,700,000₫
 Chậu rửa dương bàn WP-F633 American Standard Chậu rửa dương bàn WP-F633 American Standard
1,410,000₫ 2,600,000₫
 Chậu rửa âm bàn ACTIVE 0458-WT American Standard Chậu rửa âm bàn ACTIVE 0458-WT American Standard
1,505,000₫ 2,200,000₫
 Chậu rửa dương bàn VF-0519 American Standard Chậu rửa dương bàn VF-0519 American Standard
1,565,000₫ 2,300,000₫
 Chậu rửa dương bàn 0452-WT American Standard Chậu rửa dương bàn 0452-WT American Standard
1,620,000₫ 1,700,000₫
 Chậu rửa dương bàn 0950-WT American Standard Chậu rửa dương bàn 0950-WT American Standard
1,670,000₫ 2,300,000₫
 Chậu rửa dương bàn WP-F650 American Standard Chậu rửa dương bàn WP-F650 American Standard
1,700,000₫ 2,700,000₫
 Chậu rửa dương bàn VF-0320 American Standard Chậu rửa dương bàn VF-0320 American Standard
1,720,000₫ 2,300,000₫