Bồn nước nhựa Tân Á Đại Thành Đứng

 Bồn nước nhưa Thế Hệ Mới Đại Thành 300L đứng Bồn nước nhưa Thế Hệ Mới Đại Thành 300L đứng
1,010,000₫ 1,309,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 300L đứng TA300EX(D) Bồn nước nhựa Đại Thành 300L đứng TA300EX(D)
1,011,000₫ 1,241,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 500L đứng TA500EX(D) Bồn nước nhựa Đại Thành 500L đứng TA500EX(D)
1,335,000₫ 1,609,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 500L đứng Plasman HDPE Bồn nước nhựa Đại Thành 500L đứng Plasman HDPE
1,450,000₫ 2,229,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 700L đứng TA700EX(D) Bồn nước nhựa Đại Thành 700L đứng TA700EX(D)
1,579,000₫ 2,849,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 750L đứng Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 750L đứng
1,770,000₫ 2,679,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 1000L đứng TA1000EX(D) Bồn nước nhựa Đại Thành 1000L đứng TA1000EX(D)
1,870,000₫ 2,969,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1000L đứng Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1000L đứng
2,050,000₫ 3,329,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 1000L đứng Plasman HDPE Bồn nước nhựa Đại Thành 1000L đứng Plasman HDPE
2,380,000₫ 4,019,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 1500L đứng TA1500EX(D) Bồn nước nhựa Đại Thành 1500L đứng TA1500EX(D)
2,755,000₫ 4,278,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1500L đứng Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1500L đứng
3,070,000₫ 5,049,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 1500L đứng Plasman HDPE Bồn nước nhựa Đại Thành 1500L đứng Plasman HDPE
3,350,000₫ 5,829,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 2000L đứng TA2000EX(D) Bồn nước nhựa Đại Thành 2000L đứng TA2000EX(D)
3,440,000₫ 5,598,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 2000L đứng Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 2000L đứng
3,720,000₫ 6,559,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 2000L đứng Plasman HDPE Bồn nước nhựa Đại Thành 2000L đứng Plasman HDPE
4,240,000₫ 7,599,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 3000L đứng TA3000EX(D) Bồn nước nhựa Đại Thành 3000L đứng TA3000EX(D)
5,160,000₫ 9,967,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 3000L đứng Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 3000L đứng
5,630,000₫ 9,339,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 4000L đứng TA4000EX(D) Bồn nước nhựa Đại Thành 4000L đứng TA4000EX(D)
6,580,000₫ 13,056,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 4000L đứng Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 4000L đứng
7,260,000₫ 12,219,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 5000L đứng TA5000EX(D) Bồn nước nhựa Đại Thành 5000L đứng TA5000EX(D)
9,150,000₫ 17,295,000₫