Bồn tắm thường

 Ống thải bồn tắm TOTO TVBF412 Ống thải bồn tắm TOTO TVBF412
184,000₫
 Bộ xả nhấn bồn tắm AC-7110400 American Standard Bộ xả nhấn bồn tắm AC-7110400 American Standard
1,570,000₫ 2,030,000₫
 Bộ xả nhấn bồn tắm AC-7110501 American Standard Bộ xả nhấn bồn tắm AC-7110501 American Standard
2,180,000₫ 2,550,000₫
 Bộ xả nhấn bồn tắm TOTO DB501R-2B Bộ xả nhấn bồn tắm TOTO DB501R-2B
2,680,000₫ 2,975,000₫

Bộ xả nhấn bồn tắm TOTO DB501R-2B

2,680,000₫ 2,975,000₫ -10%

 Bồn tắm xây Amazon TP 6071 Bồn tắm xây Amazon TP 6071
2,920,000₫ 5,920,000₫

Bồn tắm xây Amazon TP 6071

2,920,000₫ 5,920,000₫ -51%

 Bồn tắm xây Amazon TP 6065 Bồn tắm xây Amazon TP 6065
3,060,000₫ 6,060,000₫

Bồn tắm xây Amazon TP 6065

3,060,000₫ 6,060,000₫ -50%

 Bồn tắm xây Amazon TP 6006 Bồn tắm xây Amazon TP 6006
3,070,000₫ 6,070,000₫

Bồn tắm xây Amazon TP 6006

3,070,000₫ 6,070,000₫ -49%

 Bộ xả nhấn bồn tắm TOTO TVBF411 kèm ống thải Bộ xả nhấn bồn tắm TOTO TVBF411 kèm ống thải
3,110,000₫ 3,505,000₫
 Bồn tắm xây Amazon TP 6069 Bồn tắm xây Amazon TP 6069
3,140,000₫ 6,140,000₫

Bồn tắm xây Amazon TP 6069

3,140,000₫ 6,140,000₫ -49%

 Bồn tắm xây Amazon TP 6068 Bồn tắm xây Amazon TP 6068
3,140,000₫ 6,140,000₫

Bồn tắm xây Amazon TP 6068

3,140,000₫ 6,140,000₫ -49%

 Bồn tắm xây Amazon TP 6072 Bồn tắm xây Amazon TP 6072
3,140,000₫ 6,140,000₫

Bồn tắm xây Amazon TP 6072

3,140,000₫ 6,140,000₫ -49%

 Bồn tắm xây Amazon TP 6002 Bồn tắm xây Amazon TP 6002
3,140,000₫ 6,140,000₫

Bồn tắm xây Amazon TP 6002

3,140,000₫ 6,140,000₫ -49%

 Bồn tắm xây Amazon TP 6074 Bồn tắm xây Amazon TP 6074
3,200,000₫ 6,200,000₫

Bồn tắm xây Amazon TP 6074

3,200,000₫ 6,200,000₫ -48%

 Bồn tắm xây Amazon TP 6008 Bồn tắm xây Amazon TP 6008
3,320,000₫ 6,320,000₫

Bồn tắm xây Amazon TP 6008

3,320,000₫ 6,320,000₫ -47%

 Bồn tắm xây Fantiny M95-T Bồn tắm xây Fantiny M95-T
3,350,000₫
 Bồn tắm xây Amazon TP 6067 Bồn tắm xây Amazon TP 6067
3,460,000₫ 6,460,000₫

Bồn tắm xây Amazon TP 6067

3,460,000₫ 6,460,000₫ -46%