Bàn cầu thông minh American Standard

 Bàn cầu thông minh VF-2397S3 American Standard  Bàn cầu thông minh VF-2397S3 American Standard
4,370,000₫ 4,700,000₫
 Bàn cầu thông minh VF-2024S American Standard  Bàn cầu thông minh VF-2024S American Standard
6,360,000₫ 7,000,000₫
 Bàn cầu thông minh VF-2011S American Standard  Bàn cầu thông minh VF-2011S American Standard
6,500,000₫ 11,200,000₫
 Bàn cầu thông minh VF-1858PL American Standard  Bàn cầu thông minh VF-1858PL American Standard
8,880,000₫ 19,500,000₫
 Bàn cầu thông minh VF-1858PR American Standard  Bàn cầu thông minh VF-1858PR American Standard
9,530,000₫ 21,000,000₫
 Bàn cầu thông minh VF-2010PL American Standard  Bàn cầu thông minh VF-2010PL American Standard
9,820,000₫ 23,500,000₫
 Bàn cầu thông minh VF-2010PR American Standard  Bàn cầu thông minh VF-2010PR American Standard
10,420,000₫ 25,000,000₫
 Bàn cầu thông minh VF-2011PL American Standard  Bàn cầu thông minh VF-2011PL American Standard
10,790,000₫ 23,500,000₫
 Bàn cầu thông minh VF-1808TPL American Standard  Bàn cầu thông minh VF-1808TPL American Standard
10,815,000₫ 25,500,000₫
 Bàn cầu thông minh WP-1880PL American Standard  Bàn cầu thông minh WP-1880PL American Standard
13,210,000₫ 26,000,000₫