Bàn cầu thông minh American Standard

 Bàn cầu 2 khối nắp cơ VF-2162S American Standard Bàn cầu 2 khối nắp cơ VF-2162S American Standard
4,250,000₫ 5,050,000₫
 Bàn cầu thông minh VF-2397S3 American Standard Bàn cầu thông minh VF-2397S3 American Standard
4,510,000₫ 5,200,000₫
 Bàn cầu thông minh VF-2024S American Standard Bàn cầu thông minh VF-2024S American Standard
6,360,000₫ 7,000,000₫
 Bàn cầu thông minh VF-2011S American Standard Bàn cầu thông minh VF-2011S American Standard
6,610,000₫ 12,000,000₫
 Bàn cầu 1 khối nắp cơ VF-1862SW American Standard Bàn cầu 1 khối nắp cơ VF-1862SW American Standard
7,670,000₫ 9,200,000₫
 Bàn cầu thông minh VF-1858PL American Standard Bàn cầu thông minh VF-1858PL American Standard
9,140,000₫ 21,000,000₫
 Bàn cầu thông minh VF-1858PR American Standard Bàn cầu thông minh VF-1858PR American Standard
9,790,000₫ 22,500,000₫
 Bàn cầu thông minh VF-2011PL American Standard Bàn cầu thông minh VF-2011PL American Standard
10,860,000₫ 25,000,000₫
 Bàn cầu thông minh WP-1880PL American Standard Bàn cầu thông minh WP-1880PL American Standard
13,270,000₫ 28,000,000₫
 Bàn cầu thông minh VF-1808TPR American Standard Bàn cầu thông minh VF-1808TPR American Standard
13,970,000₫ 30,000,000₫
 Bàn cầu 1 khối nắp điện tử VF-1862PL American Standard Bàn cầu 1 khối nắp điện tử VF-1862PL American Standard
17,970,000₫ 22,000,000₫
 Bàn cầu thông minh WP-2073PL American Standard Bàn cầu thông minh WP-2073PL American Standard
19,140,000₫ 21,500,000₫
 Bàn cầu 1 khối nắp điện tử VF-1862PR American Standard Bàn cầu 1 khối nắp điện tử VF-1862PR American Standard
19,190,000₫ 23,500,000₫
 Bàn cầu thông minh VF-2010PL American Standard Bàn cầu thông minh VF-2010PL American Standard
20,030,000₫ 25,000,000₫