Bồn nước Inox Sơn Hà Đứng

 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD500(F720) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD500(F720)
2,270,000₫ 6,580,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD700(F720) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD700(F720)
2,640,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD1200(F980) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD1200(F980)
3,820,000₫ 3,985,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD1500(F1140) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD1500(F1140)
5,160,000₫ 6,580,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD1500(F960) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD1500(F960)
5,260,000₫ 6,580,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD2000(F1140) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD2000(F1140)
6,610,000₫ 8,250,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD2000(F1380) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD2000(F1380)
6,910,000₫ 8,250,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD2500(F1140) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD2500(F1140)
8,260,000₫ 9,550,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD2500(F1380) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD2500(F1380)
8,610,000₫ 9,550,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD3000(F1140) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD3000(F1140)
9,520,000₫ 12,600,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD3000(F1380) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD3000(F1380)
9,950,000₫ 12,600,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD3500(F1420) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD3500(F1420)
11,120,000₫ 16,150,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD4000(F1420) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD4000(F1420)
12,420,000₫ 16,150,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD5000(F1420) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD5000(F1420)
15,630,000₫ 20,500,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD6000(F1420) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD6000(F1420)
16,150,000₫ 23,700,000₫