Bồn nước Nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới

 Bồn nước nhưa Thế Hệ Mới Đại Thành 300L đứng Bồn nước nhưa Thế Hệ Mới Đại Thành 300L đứng
1,010,000₫ 1,309,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 300L đứng TA300EX(D) Bồn nước nhựa Đại Thành 300L đứng TA300EX(D)
1,011,000₫ 1,241,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 300L ngang TA300EX(N) Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 300L ngang TA300EX(N)
1,211,000₫ 1,509,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 500L đứng TA500EX(D) Bồn nước nhựa Đại Thành 500L đứng TA500EX(D)
1,335,000₫ 1,609,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 500L ngang Bồn nước nhựa Đại Thành 500L ngang
1,400,000₫ 1,829,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 500L đứng Plasman HDPE Bồn nước nhựa Đại Thành 500L đứng Plasman HDPE
1,450,000₫ 2,229,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 500L ngang TA500EX(N) Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 500L ngang TA500EX(N)
1,535,000₫ 2,049,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 700L đứng TA700EX(D) Bồn nước nhựa Đại Thành 700L đứng TA700EX(D)
1,579,000₫ 2,849,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 700L ngang Bồn nước nhựa Đại Thành 700L ngang
1,740,000₫ 2,507,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 750L đứng Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 750L đứng
1,770,000₫ 2,679,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 1000L đứng TA1000EX(D) Bồn nước nhựa Đại Thành 1000L đứng TA1000EX(D)
1,870,000₫ 2,969,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 700L ngang TA700EX(N) Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 700L ngang TA700EX(N)
1,879,000₫ 2,849,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1000L đứng Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1000L đứng
2,050,000₫ 3,329,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 1000L đứng Plasman HDPE Bồn nước nhựa Đại Thành 1000L đứng Plasman HDPE
2,380,000₫ 4,019,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1000L ngang TA1000EX(N) Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1000L ngang TA1000EX(N)
2,470,000₫ 3,929,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 1500L đứng TA1500EX(D) Bồn nước nhựa Đại Thành 1500L đứng TA1500EX(D)
2,755,000₫ 4,278,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1500L đứng Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1500L đứng
3,070,000₫ 5,049,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 1500L đứng Plasman HDPE Bồn nước nhựa Đại Thành 1500L đứng Plasman HDPE
3,350,000₫ 5,829,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 2000L đứng TA2000EX(D) Bồn nước nhựa Đại Thành 2000L đứng TA2000EX(D)
3,440,000₫ 5,598,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 2000L đứng Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 2000L đứng
3,720,000₫ 6,559,000₫