Bồn nước Inox Sơn Hà

 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD500(F720) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD500(F720)
2,270,000₫ 6,580,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN500(F720) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN500(F720)
2,420,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD700(F720) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD700(F720)
2,640,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN700(F720) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN700(F720)
2,790,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN1000(F960) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN1000(F960)
3,620,000₫ 4,600,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD1200(F980) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD1200(F980)
3,820,000₫ 3,985,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN1200(F980) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN1200(F980)
4,060,000₫ 4,220,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD1500(F1140) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD1500(F1140)
5,160,000₫ 6,580,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD1500(F960) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD1500(F960)
5,260,000₫ 6,580,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN1500(F1140) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN1500(F1140)
5,460,000₫ 7,100,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN1500(F960) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN1500(F960)
5,560,000₫ 7,100,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD2000(F1140) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD2000(F1140)
6,610,000₫ 8,250,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD2000(F1380) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD2000(F1380)
6,910,000₫ 8,250,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN2000(F1140) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN2000(F1140)
7,010,000₫ 8,940,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN2000(F1380) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN2000(F1380)
7,310,000₫ 8,940,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD2500(F1140) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD2500(F1140)
8,260,000₫ 9,550,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD2500(F1380) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD2500(F1380)
8,610,000₫ 9,550,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN2500(F1140) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN2500(F1140)
8,760,000₫ 9,880,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN2500(F1380) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN2500(F1380)
9,110,000₫ 9,880,000₫