Bồn nước Inox Sơn Hà Ngang

 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN500(F720) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN500(F720)
2,420,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN700(F720) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN700(F720)
2,790,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN1000(F960) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN1000(F960)
3,620,000₫ 4,600,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN1200(F980) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN1200(F980)
4,060,000₫ 4,220,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN1500(F1140) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN1500(F1140)
5,460,000₫ 7,100,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN1500(F960) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN1500(F960)
5,560,000₫ 7,100,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN2000(F1140) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN2000(F1140)
7,010,000₫ 8,940,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN2000(F1380) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN2000(F1380)
7,310,000₫ 8,940,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN2500(F1140) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN2500(F1140)
8,760,000₫ 9,880,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN2500(F1380) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN2500(F1380)
9,110,000₫ 9,880,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN3000(F1140) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN3000(F1140)
10,080,000₫ 13,560,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN3000(F1380) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN3000(F1380)
10,510,000₫ 13,560,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN3500(F1420) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN3500(F1420)
11,720,000₫ 16,650,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN4000(F1420) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN4000(F1420)
13,120,000₫ 17,650,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN5000(F1420) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN5000(F1420)
16,530,000₫ 22,050,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN6000(F1420) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN6000(F1420)
19,640,000₫ 25,400,000₫