Bồn nước Inox Tân Á Đại Thành

 Bồn nước Tân Á Inox 1300L ngang SUS 304 TA1300(F980)N Bồn nước Tân Á Inox 1300L ngang SUS 304 TA1300(F980)N
4,101,000₫ 6,249,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 1500L ngang SUS 304 TA1500(F920)N Bồn nước Tân Á Inox 1500L ngang SUS 304 TA1500(F920)N
5,130,000₫ 6,249,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 1200L ngang SUS 304 TA1200(F980)N Bồn nước Tân Á Inox 1200L ngang SUS 304 TA1200(F980)N
3,724,000₫ 4,249,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 1500L đứng SUS 304 TA1500(F920)D Bồn nước Tân Á Inox 1500L đứng SUS 304 TA1500(F920)D
4,830,000₫ 6,719,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 1300L đứng SUS 304 TA1300(F980)D Bồn nước Tân Á Inox 1300L đứng SUS 304 TA1300(F980)D
3,841,000₫ 4,419,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 1200L đứng SUS 304 TA1200(F980)D Bồn nước Tân Á Inox 1200L đứng SUS 304 TA1200(F980)D
3,484,000₫ 4,419,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 500L đứng SUS 304 TA500(F700)D Bồn nước Tân Á Inox 500L đứng SUS 304 TA500(F700)D
2,135,000₫ 2,439,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 6000L đứng SUS 304 TA 6000 (f1400) Bồn nước Tân Á Inox 6000L đứng SUS 304 TA 6000 (f1400)
17,900,000₫ 24,459,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 1000L đứng SUS 304 TA1000(F920)D Bồn nước Tân Á Inox 1000L đứng SUS 304 TA1000(F920)D
3,120,000₫ 4,419,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 310L đứng SUS 304 TA310(F740)D Bồn nước Tân Á Inox 310L đứng SUS 304 TA310(F740)D
1,854,000₫ 2,119,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 500L đứng SUS 304 TA 500 (f740) Bồn nước Tân Á Inox 500L đứng SUS 304 TA 500 (f740)
1,750,000₫ 2,689,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 700L đứng SUS 304 TA700(F740)D Bồn nước Tân Á Inox 700L đứng SUS 304 TA700(F740)D
2,449,000₫ 3,309,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 1500L đứng SUS 304 TA1500(F1140)D Bồn nước Tân Á Inox 1500L đứng SUS 304 TA1500(F1140)D
4,730,000₫ 6,719,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 2000L đứng SUS 304 TA2000(F1340)D Bồn nước Tân Á Inox 2000L đứng SUS 304 TA2000(F1340)D
6,540,000₫ 8,759,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 2500L đứng SUS 304 TA2500(F1340)D Bồn nước Tân Á Inox 2500L đứng SUS 304 TA2500(F1340)D
7,600,000₫ 10,809,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 3000L đứng SUS 304 TA3000(F1340)D Bồn nước Tân Á Inox 3000L đứng SUS 304 TA3000(F1340)D
9,290,000₫ 12,789,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 4000L đứng SUS 304 TA4000(F1340)D Bồn nước Tân Á Inox 4000L đứng SUS 304 TA4000(F1340)D
11,280,000₫ 16,379,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 5000L đứng SUS 304 TA5000(F1400)D Bồn nước Tân Á Inox 5000L đứng SUS 304 TA5000(F1400)D
14,200,000₫ 20,699,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox đứng Vigo SUS 316 500L Bồn nước Tân Á Inox đứng Vigo SUS 316 500L
2,990,000₫ 3,239,000₫