Bàn cầu treo tường American Standard

 Bàn cầu treo tường WP-2131/WP-C131/G3004A/VPTL-3815 American Standard  Bàn cầu treo tường WP-2131/WP-C131/G3004A/VPTL-3815 American Standard
9,700,000₫ 12,850,000₫
 Bàn cầu treo tường WP-2207/WP-C218/G3004A/VPTL-3815 American Standard  Bàn cầu treo tường WP-2207/WP-C218/G3004A/VPTL-3815 American Standard
10,380,000₫ 12,100,000₫
 Bàn cầu treo tường VF-3119B/CTSS1808-1M/G3004A/VPTL-3815 American Standard  Bàn cầu treo tường VF-3119B/CTSS1808-1M/G3004A/VPTL-3815 American Standard
11,350,000₫ 12,500,000₫
 Bàn cầu treo tường WP-2140/WP-C119/G3004A/VPTL-3815 American Standard  Bàn cầu treo tường WP-2140/WP-C119/G3004A/VPTL-3815 American Standard
14,650,000₫ 15,250,000₫