Bồn nước nhựa

 Bồn nước nhưa Thế Hệ Mới Đại Thành 300L đứng Bồn nước nhưa Thế Hệ Mới Đại Thành 300L đứng
1,010,000₫ 1,309,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 300L đứng TA300EX(D) Bồn nước nhựa Đại Thành 300L đứng TA300EX(D)
1,011,000₫ 1,241,000₫
 Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD300L Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD300L
1,150,000₫ 1,650,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 300L ngang TA300EX(N) Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 300L ngang TA300EX(N)
1,211,000₫ 1,509,000₫
 Bồn nhựa đứng Toàn Thắng 500L Bồn nhựa đứng Toàn Thắng 500L
1,220,000₫ 1,420,000₫

Bồn nhựa đứng Toàn Thắng 500L

1,220,000₫ 1,420,000₫ -14%

 Bồn nước nhựa Đại Thành 500L đứng TA500EX(D) Bồn nước nhựa Đại Thành 500L đứng TA500EX(D)
1,335,000₫ 1,609,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 500L ngang Bồn nước nhựa Đại Thành 500L ngang
1,400,000₫ 1,829,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 500L đứng Plasman HDPE Bồn nước nhựa Đại Thành 500L đứng Plasman HDPE
1,450,000₫ 2,229,000₫
 Bồn nhựa ngang Toàn Thắng 500L Bồn nhựa ngang Toàn Thắng 500L
1,450,000₫ 1,650,000₫

Bồn nhựa ngang Toàn Thắng 500L

1,450,000₫ 1,650,000₫ -12%

 Bồn nhựa đứng Toàn Thắng 700L Bồn nhựa đứng Toàn Thắng 700L
1,510,000₫ 1,780,000₫

Bồn nhựa đứng Toàn Thắng 700L

1,510,000₫ 1,780,000₫ -15%

 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 500L ngang TA500EX(N) Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 500L ngang TA500EX(N)
1,535,000₫ 2,049,000₫
 Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD500L Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD500L
1,560,000₫ 1,650,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 700L đứng TA700EX(D) Bồn nước nhựa Đại Thành 700L đứng TA700EX(D)
1,579,000₫ 2,849,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 700L ngang Bồn nước nhựa Đại Thành 700L ngang
1,740,000₫ 2,507,000₫
 Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN500L Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN500L
1,760,000₫ 1,850,000₫

Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN500L

1,760,000₫ 1,850,000₫ -5%

 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 750L đứng Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 750L đứng
1,770,000₫ 2,679,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 1000L đứng TA1000EX(D) Bồn nước nhựa Đại Thành 1000L đứng TA1000EX(D)
1,870,000₫ 2,969,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 700L ngang TA700EX(N) Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 700L ngang TA700EX(N)
1,879,000₫ 2,849,000₫
 Bồn nước nhựa dứng Sơn Hà SHD700L Bồn nước nhựa dứng Sơn Hà SHD700L
1,900,000₫ 2,050,000₫
 Bồn nhựa ngang Toàn Thắng 700L Bồn nhựa ngang Toàn Thắng 700L
1,900,000₫ 2,180,000₫

Bồn nhựa ngang Toàn Thắng 700L

1,900,000₫ 2,180,000₫ -13%