Bình nóng lạnh Olympic

 Bình nóng lạnh 5 lít Olympic Vesta 5L  Bình nóng lạnh 5 lít Olympic Vesta 5L
1,300,000₫
 Bình nóng lạnh 15 lít Olympic Nova - V15  Bình nóng lạnh 15 lít Olympic Nova - V15
1,400,000₫
 Bình nóng lạnh 20 lít Olympic Nova - V20  Bình nóng lạnh 20 lít Olympic Nova - V20
1,540,000₫
 Bình nóng lạnh 30 lít Olympic Nova - V30  Bình nóng lạnh 30 lít Olympic Nova - V30
1,630,000₫
 Bình nóng lạnh Olympic Nova - N15  Bình nóng lạnh Olympic Nova - N15
1,650,000₫
 Bình nóng lạnh Olympic Nova - N20  Bình nóng lạnh Olympic Nova - N20
1,750,000₫
 Bình nóng lạnh Olympic Nova - N30  Bình nóng lạnh Olympic Nova - N30
1,880,000₫